GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

 

 

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). Proto Vám prostřednictvím tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů osvětlíme způsob shromažďování a využívání osobních údajů a objasníme, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů Vás, našich zákazníků.

 

 

 

Zásady na jakých je zpracování osobních údajů správcem postaveno:

 

 

 

 1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

 

 

 

EUROTEX, spol. s r.o., IČ 47121025, se sídlem V Zátiší 111, 281 66 Jevany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13240 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle podmínek uvedených v této směrnici.

 

 

 

 1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

 

 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s plněním smlouvy, v rámci objednávek zboží, tj. pouze na základě zákonnosti zpracování uvedených níže, jedná se o údaje:

 

 

 

Identifikační údaje (osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci zákazníka):

 

 • Jméno a příjmení, příp. titul
 • Rodné číslo, bylo-li předěleno, jinak datum narození
 • Adresa trvalého pobytu, kontaktní a/nebo doručovací adresa
 • Číslo průkazu totožnosti – občanského průkazu, popř. číslo pasu nebo jiného obdobného dokladu
 • U fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ

 

 

 

Kontaktní údaje (osobní údaje umožňující kontakt se subjektem údajů):

 

 • Kontaktní adresa
 • Číslo telefonu
 • E-mailová adresa

 

 

 

Ostatní údaje:

 

 • Údaje kontaktních osob (jméno a příjmení, příp. titul, telefon, e-mailová adresa)
 • Číslo bankovního účtu
 • Kamerové záznamy

 

 

 

 1. K jakým účelům Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

 

 

Hlavním důvodem, proč Vaše údaje zpracováváme je plnění povinností vyplývajících pro nás z uzavřené smlouvy (jedná se zejména o kupní smlouvy nebo jiné smlouvy se zákazníky, zaslané objednávky), a to v rozsahu osobních údajů, které jsou pro takové splnění nezbytné, na základě našeho oprávněného zájmu (zajištění bezpečnosti a ochrany majetku) a na základě Vámi uděleného souhlasu (zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů).

 

 

 

 1. Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje – Zákonnost zpracování?

 

Společnost zpracovává osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy vyplývající z obchodních vztahů na základě:

 

 • uděleného souhlasu subjektem údajů se zpracováním svých osobních údajů dle čl. 6 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 • plnění smlouvy dle čl. 6 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • pro účely oprávněného zájmu správce dle čl. 6 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, kdy zpracování je nezbytné pro zákonné účely a je v souladu se zásadou proporcionality a subsidiarity.V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vaše souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. 

 

 1. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

 

 

 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své zaměstnance a partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

 

 

 

Zpracovávat osobní údaje a seznamovat se s nimi mohou v rozsahu podle následujících ustanovení pouze pověřené osoby, příp. třetí strany, kterými jsou:

 

· zaměstnanec, který v souladu se svým pracovním zařazením vykonává agendu, jejíž nezbytnou a zákonnou součástí je zpracování osobních údajů, které je v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

· člen statutárního orgánu, pokud je to nezbytné pro výkon jeho funkce a je-li takové zpřístupnění osobního údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, případně v souladu se zvláštními zákony.

 

· zaměstnanci, kteří technicky zabezpečují provoz informačních systémů, jejichž součástí jsou osobní údaje.

 

· osoby, které k tomu mají oprávnění na základě uzavřené smlouvy

 

 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • autorizovaní obchodní partneři za účelem distribuce nabídky produktů a služeb a další komunikace s Vámi;
 • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webu a toto zabezpečení také pravidelně testují.

 

· za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, Policii ČR, popř. jiné orgány činné v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.), orgány dohledu, exekutory, notáře – soudní komisaře, insolvenční správce a další orgány veřejné správy.

 

· s Vaším souhlasem mohou být pak Vaše údaje poskytnuty i dalším subjektům.

 

 

 

 1. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

 

 

 

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vtahu mezi námi a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Vás souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

 

 

 

Zde bychom Vás chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

 

 

 

 1. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 

 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, poskytnutí zboží či služby – splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i zaslaná objednávka z Vaší strany, aniž by bylo potřeba ji podepsat;
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

 

 

 

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Vás souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 

 

 

 1. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

 

 

 

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou a společnost disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

 

 

 

V této souvislosti Vás ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelné aktualizována.

 

 

 

Správce dat zavádí opatření, jež splňují požadavky záměrné a standardní ochrany osobních údajů včetně opatření spočívajících v zajištění transparentnosti s ohledem na funkce a zpracování osobních údajů.

 

 

 

Mj. přístup k Vašim osobním údajům v podobě elektronických dat je chráněn vícenásobným ověřením oprávněného přístupu. Písemnosti a digitální záznamová média, které obsahují osobní údaje, jsou zabezpečeny několika stupňovou fyzickou ochranou.

 

Veškeré osoby, které s osobními údaji našich zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázáni zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

 

 

 1. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

 

 

 

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání písemné zprávy na adresu EUROTEX spol. s r.o., k rukám P. Hynka, osoba zabývající se ochranou osobních údajů, Černokostelecká 616/143, 108 00 Praha 10 nebo pomocí emailové zprávy na adresu: eurotex@eurotexsro.eu s uvedením předmětu zprávy „odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“.

 

 

 

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlasu (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

 

 

 1. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 

 

 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 

 • Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo osobní údaje opravit
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • Právo požadovat omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech

 

 

 

 1. Jak společnost informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

 

 

 

Tyto zásady jsou veřejně přístupné ve společnosti a dále též na internetových stránkách společnosti www.eurotexsro.eu. Dále je s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany zákazník seznámen při uzavírání obchodu či poskytnutí služby; v této souvislosti je zákazník požádán, aby se vyjádřil k společností navrženému souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud je vyžadován.

 

 

 

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

 

V případě jakéhokoli dotazu týkající se problematiky ochrany osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás, prosím, kdykoliv kontaktujte jedním z následujících způsobů:

 

 • osobní návštěvou na adrese provozovny (doporučujeme po předchozí domluvě):EUROTEX spol. s r.o. , Černokostelecká 616/143, 108 00 Praha 10
 • písemnou zprávou na adrese:

 

EUROTEX spol. s r.o., k rukám P. Hynek, osoba zabývající se ochranou osobních údajů, Černokostelecká 616/143, 108 00 Praha 10

 

– e-mailovou zprávou na adresu:

 

eurotex@eurotexsro.eu

 

 

 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 

 

 

Žádost o přístup k osobním údajům

 

Pro přístup k osobním údajům prosím využijte formulář na našich webových stránkách, zároveň kromě elektronického formuláře můžete žádost o přístup k osobním údajům podat také osobně, kdy můžete využít papírové formuláře, které jsou k dispozici v právní kanceláři správce.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       EUROTEX spol. s r.o.